Hľadať

Kategórie

Výrobcovia


Zákazník svojou záväznou objednávkou potvrdzuje, že akceptuje tieto Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

1. OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar výhradne elektronickou formou prostredníctvom nákupného systému vytvoreného na stránke www.avdigital.sk Objednávka bude predávajúcim akceptovaná a následne plnená v prípade, že kupujúci pravdivo vyplní všetky povinné údaje objednávkového formulára, ako napríklad:

• druh, množstvo a cenu tovaru

• meno a priezvisko kupujúceho

• ak je kupujúcim právnická osoba treba uviesť: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH

• fakturačnú adresu

• adresu dodania tovaru

• telefonický a e-mailový kontakt

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť, a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.

2. KÚPNA ZMLUVA

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak to je pre daný druh tovaru obvyklé.

K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:

AVDigital s.r.o., Kutlikova č.17, 852 50 Bratislava

KUPUJÚCI: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

4. CENA ZA TOVAR A JEHO ÚHRADA

Ceny uvedené na internetových stránkach www.avdigital.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

- K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia

- Balné je účtované podľa veľkosti a druhu tovaru po dohode predávajúceho a kupujúceho

Platba za tovar

Tovar je možné uhradiť:

• Vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho v Tatra banke, a.s. číslo účtu: 

• E-mailom Vám bude zaslaná faktúra vo formáte PDF kde budú všetky náležitosti potrebné na prevod.

• Iné spôsoby platby závisia na dohode predávajúceho a kupujúceho pri potvrdení objednávky

5. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je od 2 -21 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

- ak je tovar na sklade predávajúceho, potom je odoslaný do 24 hodín od pripísania úhrady na účet predávajúceho alebo po mailovom alebo telefonickom potvrdení spôsobu platby dobierkou.

- ak nie je tovar na sklade, treba ho objednať priamo u výrobcu alebo dodávateľa, treba sa riadiť dodacou lehotou udanou pod jednotlivým tovarom. V tomto prípade Vás požiadame o platbu vopred až pri samotnom predaji, kedy Vás informujeme, že tovar nám už prišiel na sklad.

Doprava tovaru

Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.avdigital.sk sú vykonávané len v rámci Slovenskej republiky . Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

- prostredníctvom Slovenskej Pošty a.s. vo forme balíka alebo listu,

- prostredníctvom prepravnej služby UPS - kuriérom

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

Tovar je primerane zabalený a zabezpečený.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu pošty. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj dodací a záručný list vo forme faktúry. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

 

NEDORUČENÉ ZÁSIELKY

- Ak sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (prepravná spoločnosť adresáta nenašla, nevyrozumela ho o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, ...) zákazníka vyrozumieme telefonicky alebo e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako máme postupovať ďalej. Ak nás zákazník požiada o opätovné zaslanie, k celkovej cene doúčtujeme dodatočné prepravné náklady.

 

6. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním

b) nesprávnym použitím výrobku

c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu a kontaktné telefónne číslo

4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií , Vás budeme priebežne informovať o stavu reklamácie.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY- FYZICKÉ OSOBY

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Predavajuci si vyhradzuje právo odčítať z celkovej sumy ktorú bude poukazovať na účet kupujuceho náhradu škody ktorá mu vznikla za dopravu tovaru ku kupujúcemu a to paušálne 380 Sk bez Dph za predpokladu že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dodaciu adresu, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Dodávateľ sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo e-mailom. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu, alebo jednoducho po prihlásení sa do zákazníckeho účtu. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

• Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

• Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

• Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

• Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

• Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné stranyObsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďaľšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.


Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Odber noviniek

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty

Najpredávanejšie

  • Panasonic AY-DVM63PQ
  • SWIT S-8972
Panasonic AY-DVM63PQ
PQ miniDV kazeta 63 min., balenie 5ks, cena za...
SWIT S-8972
DV Li-ion 7.2V, 47Wh (6600mAh), pre kamery...
SWIT S-7103
D-Tap konektor s káblikom, 0,05 kg
SWIT S-7101
Kábel D-tap konektor na 4p.XLR, 2m
SWIT S-8BG6
AVCCAM Li-Ion, 7.2 V, 36 Wh (5100 mAh), DC...

Všetky najpredávanejšie